Stavebné povolenie, územné rozhodnutie, kolaudácia v jednom
Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Stavebné povolenie:


.....1. Naša ponuka pre Vás
.....2. Všeobecne o stavebnom povolení
.....3. Čo budete potrebovať?
:: Naša ponuka pre Vás:.....Kvalitná príprava tvorí polovicu pre efektívnosť v investičných a prevádzkových nákladov, estetickej a architektonickej úrovni stavby. Je preto vhodné zveriť túto etapu do rúk profesionála.

.....V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie stavebného konania až po vydanie stavebného povolenia a jeho správoplatnenie.

.....V súvislosti so stavebným konaním Vám zabezpečíme nevyhnutnú súčinnosť s odborníkmi v oblasti projektovania, geodézie, certifikácií, revízií, znaleckých posudkov, vypracovania zmlúv a poradíme najlepšie riešenie v daňovej oblasti a pre získanie úveru. V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného stavebného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o stavebnom povolení a jeho správoplatnení.:: Všeobecne o stavebnom povolení:.....Vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe rodinného domu alebo inej stavby.
Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť odstránenie tejto stavby.

.....Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (mestský, miestny a obecný úrad) a to vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi (viď. nižšie - Čo budete potrebovať).
.....V žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí investor stavebnému úradu špecifikovať okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

.....V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie.
.....Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a oznámení zahájenia výstavby môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu alebo inej stavby.


Typy stavieb podľa stavebnotechnického riešenia<< Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na odkazy v ľavej časti stránky.
:: Čo budete potrebovať?:·   preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  kompletná projektová dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,

·  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

·  kópia z katastrálnej mapy,                                                                                                                             

·  mená a adresy účastníkov konania, t. j. všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností spolu s listami vlastníctva, ktoré majú informatívny charakter,

· stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona,

·  názov a adresa projektanta s osvedčením jeho odbornej spôsobilosti (autorizačné osvedčenie, diplom),

·  názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne,

·  názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky,

·  právoplatné územné rozhodnutie, pokiaľ sa nejedná o spojené územné a stavebné konanie,

·  potvrdenia správcov sietí k existencii inžinierskych sietí: BES s. r. o., Bratislavská teplárenská a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., GTS Slovakia a. s., VNET a. s., Orange Slovensko a. s., SATRO s. r. o., Sitel s. r. o., Slovanet a. s., SWAN a. s., Towercom s. r. o., Transpetrol a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Türk Telekom International s. r. o., Železnice Slovenskej republiky, SPP- distribúcia a. s., Západoslovenká energetika a. s., Západoslovená distribučná a. s., Dopravný podnik Bratislava a. s., Slovak Telekom a. s., DIGI Slovakia s. r. o., Heizer Optik s.r.o., Energotel a. s., Dopravný úrad a iných, ak sa stavba nachádza v ich blízkosti,

·  vyjadrenie vlastníka a správcu vodovodu a kanalizácie (napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a i.),

·  vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu energetickej siete,

·  vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu plynovodu,

·   vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovak Telekom a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., a i.),

·  rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný,

·  rozhodnutie obce alebo príslušnej mestskej časti o výrube drevín,

·   vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasič. a záchr. zboru,

·   vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd,

·  súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle a. i.),

·  povolenia zriadenia vjazdu na komunikáciu,

·  záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný inšpektorát, a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci)..10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

..-- Ako Vám môžeme pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?...


.Projekt pre stavebné povolenie: POZRITE SI ODKAZ ALEBO NÁS KONTAKTUJTE


.Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....


.Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.....Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.čase kontaktovať.

.Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,,.IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner